Program rokovaní OZ


Program zasadnutia OZ 16.02.2017

                               Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

                                 zvolaného na deň 16.02.2017 o 17.30 hod.

                                 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

1.Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa

2.Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia OZ

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolórky obce za 4.štv.2016

5.Správa hl.kon.obce o kontrolnej činnosti za rok 2016

6.Bezpečnostný projekt, smernice

7.Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2017

8.Návrh plánu kulturnych podujatí na rok 2017

9.VZN /návrh/ obce č.1/2017 o zákaze a obmedzení používania pyrotechn.výrobkov

10.VZN /návrh/ obce č.2/2017 o verejnom poriadku na území obce Kľak

11.Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2017-JDS,ZO Kľak

12.Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2017-SZPB,ZO Kľak

13.Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku

14.Rôzne :

            -          Plánované aktivity a podujatia: Vianočné trhy, Mikuláš

15.Interpelácie poslancov OZ a občanov obce

16.Návrh na uznesenie

            17.Ukončenie zasadnutia OZ