Skočiť na hlavný obsah
x

Program rokovaní OZ

Program zasadnutia OZ 13.09.2018

                               Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

                                 zvolaného na deň 13.09.2018 o 17.30 hod.

                                 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

1.Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa

2.Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia OZ

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018

5.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvťrok 2018

6.Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2018- rozpočtové opatrenie č. 1/2018

7.Sťažnosť

8.Rôzne :

            -          Plánované aktivity

            -          Dotácie : Lesy SR, BBSK, MF SR

            -          Podujatia : kačacie hody, mesiac úcty k starším

9.Interpelácie poslancov OZ a občanov obce

10.Návrh na uznesenie

            11.Ukončenie zasadnutia OZ