Skočiť na hlavný obsah
x

Program rokovaní OZ

Program zasadnutia OZ 18.04.2019

    Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

     zvolaného na deň 18.04.2019 o 17.30 hod.

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

1.Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa

2.Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia OZ

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Oznámenie funkcií,zamestnaní,činností a majet.pomerov starostu obce

5.Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018 - predloženie inven.zápisu

6.Komisia pre verejné obstarávanie

7.Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan. prostr. na 1., 2. polrok 2019 na deti z obce

Kľak navštevujúce mimošk.činnosť a aktivity v ZŠ s MŠ Župkov - zmluva

8.Rôzne :

            -          Plánované aktivity

 

9.Interpelácie poslancov OZ a občanov obce

10.Návrh na uznesenie

            11.Ukončenie zasadnutia OZ