Skočiť na hlavný obsah
x

Odpredaj majetku obce - pozemku

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - pozemku v súlade s § 9a ods.8 písm. e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Kľak má v úmysle odpredať pánovi Róbertovi Ollému, bytom Sokolská 1623/11, 903 01 Senec pozemok v katastrálnom území obce Kľak, identifikovaný GP 51/2022 zo dňa 11.10.2022, úradne overený Ing. Monikou Žňavovou pod č. G1-566/2022, dňa 27.10.2022  a to:
-    diel 1 o výmere 22 m², diel 2 o výmere 30 m², diel 3 o výmere 162 m² odčlenené z parc. č. EKN 1801/22 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 4976 m²,   ktoré prechádzajú do novovytvorených parc. č. CKN 425/25, vyznačená ako ostatná plocha, CKN parc.č. 435/9, vyznačená ako ostatná plocha, CKN parc.č. 456/2 vyznačená ako lesný pozemok o celkovej výmere 214 m²
zapísaná na LV 1, vo vlastníctve obce Kľak,  v súlade s § 9a ods.8 písm. e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o susediaci a priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, o ktorý sa dlhodobo stará a udržuje ho.

V Kľaku, dňa 11.04.2023


Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Kľak, dňa 11.04.2023
 
Zámer uskutočniť odpredaj majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Kľaku, dňa 27.04.2023.


Ľuboš Haring
starosta obce