Skočiť na hlavný obsah
x

Program rokovaní OZ

Program zasadnutia OZ 01.03.2023

    Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

     zvolaného na deň 01.03.2023 o 17.00 hod.

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

1.Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa

2.Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4.štv.2022

5.Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav.kontrolórky obce za rok 2022

6.Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce

7.Úprava rozpočtu obce Kľak na rok 2023 - rozp.opatr. 1/2023

8.Návrh plánu zasadnutí Obec.zastupiteľstva obce na rok 2023

9.Inventarizácia majetku obce k 31.12.2022 - predloženie inventar.zápisu

10.Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak v roku 2023

11.Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Lukáš Žák

12.Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Kľak - Róbert Ollé

13.Zriadenie vecného bremena - Ing. František Bača

14.Sadzba poplatkov za služby poskytované obcou Kľak

15.Rôzne

16. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce

17. Návrh prijatých uznesení

18.Ukončenie zasadnutia OZ